info@eestivesi.ee | Tasuta konsultatsioon | 528 1512 - eesti keeles

  https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013002

  § 5.  Keemilised kvaliteedinäitajad

  1 mg = 1000 µg

  Keemilised kvaliteedinäitajad joogivees on järgmised:

  Näitaja Piirsisaldus Ühik Märkused
  Akrüülamiid 0,10 µg/l Märkus 1
  Antimon-Sb 5,0 µg/l
  Arseen-As 10 µg/l
  Benseen 1,0 µg/l
  Benso(a)püreen 0,010 µg/l
  Boor-B 1,0 mg/l
  Bromaat 10 µg/l
  1,2-dikloroetaan 3,0 µg/l
  Elavhõbe-Hg 1,0 µg/l
  Epikloorhüdriin-Bisfenool-A 0,10 µg/l Märkus 1
  Fluoriid-F -(fluor) 1,5 mg/l
  Kaadmium-Cd 5,0 µg/l
  Kroom-Cr 50 µg/l
  Nikkel- Ni 20 µg/l
  Nitraat 50 mg/l Märkus 3
  Nitrit 0,50 mg/l Märkus 3
  Pestitsiidid 0,10 µg/l Märkused 4 ja 5
  Pestitsiidide summa 0,50 µg/l Märkused 4 ja 6
  Plii-Pb 10 µg/l
  Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) 0,10 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus; Märkus 7
  Seleen-Se 10 µg/l
  Tetrakloroeteen ja trikloroeteen 10 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus;
  Trihalometaanide summa 150 µg/l Määratakse ühendite
  summaarne sisaldus;
  Märkused 8 ja 10
  Tsüaniid 50 µg/l
  Vask-Cu 2,0 mg/l Märkus 9
  Vinüülkloriid 0,50 µg/l Märkus 1

   

   

  Märkus 1 Piirsisaldus vastab monomeeri kontsentratsioonile vees, mis arvutatakse määratud maksimaalse migratsiooni põhjal vee ja vastava polümeeri kokkupuutel.
  Märkus 2 [Kehtetu]
  Märkus 3 Nitraadi ja nitriti proportsioonid joogivees peavad olema:  (NO3) / 50 + (NO2) / 3 ≤ 1

  (NO3) ja (NO2) tähistavad nitraadi ja nitriti kontsentratsioone mg/l. Veetöötlusseadmetest väljumisel on nitriti piirsisaldus 0,10 mg/l.

  Märkus 4 Pestitsiidide all mõistetakse järgmisi orgaaniliste ühendite gruppe: insektitsiidid, herbitsiidid, fungitsiidid, nematotsiidid, akaritsiidid, algitsiidid, rodentitsiidid, slimitsiidid, pestitsiididega seotud tooted (sealhulgas kasvuregulaatorid) ning kõigi nende ühendite metaboliidid, degradatsiooni- ja  reaktsiooniproduktid. Määratakse ainult neid pestitsiide, mida selle veehaarde valglas kasutatakse ja mis seetõttu tõenäoliselt võivad joogivette sattuda.
  Märkus 5 Piirsisaldus arvutatakse iga pestitsiidi kohta eraldi. Aldriini, dieldriini, heptakloori ja heptakloorepoksiidi jaoks on piirsisaldus 0,030 µg/l.
  Märkus 6 Pestitsiidide summa tähendab koguseliselt määratud   pestitsiidide sisalduse summat.
  Märkus 7 Uuritavad ühendid on: benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen, benso(ghi)perüleen ja indeno(1,2,3-cd)püreen.
  Märkus 8 Trihalometaanid on järgmised ühendid: kloroform, bromoform, dibromoklorometaan ja bromodiklorometaan. Trihalometaanide summa tähendab koguseliselt määratud   trihalometaanide sisalduse summat.
  Märkus 9 Proov tuleb võtta nõuetekohase metoodika järgi, tarbija kraani juures. Proov arvutatakse nädala keskmise väärtusena.
  Märkus 10 Pudelites, kanistrites või muudes õhukindlates anumates olevale veele kehtib trihalometaanide piirsisaldus 100 µg/l.

   

  § 6.  Indikaatorid

  Indikaatorid joogivees on järgmised:

  Näitaja Piirsisaldus Ühik Märkused
  Alumiinium-Al 200 µg/l
  Ammoonium 0,50 mg/l
  Elektrijuhtivus 2500 µS cm-1 20 0C juures Märkus 1
  Jääkkloor ≥0,2 ja ≤0,5 mg/l Märkus 6
  Jääkosoon 0,3 mg/l Märkus 6
  Kloriid 250 mg/l Märkus 1
  Mangaan-Mn 50 µg/l
  Naatrium-Na 200 mg/l
  Oksüdeeritavus 5,0 mg/l O2 Märkus 3
  Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) Ilma ebaloomulike muutusteta Märkus 4
  Raud-Fe 200 μg/l
  Sulfaat 250 mg/l Märkus 1
  Vesinikioonide kontsentratsioon ≥6,5 ja ≤9,5 pH ühik Märkused 1ja 2
  Hägusus Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta NTU Märkus 5
  Maitse Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
  Lõhn Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
  Värvus Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
  Clostridium perfringens (koos eostega)¹ 0 PMÜ/100ml Märkus 7
  Kolooniate arv 22 0C Ebaloomulike muutusteta
  Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ /100 ml Märkus 8
  Radioloogilised näitajad
  Triitium 100 Bq/l Märkused 9 ja 10
  Efektiivdoos 0,10 mSv/aastas Märkused 9,10, ja 11

   

  Märkus 1 Vesi ei tohiks olla agressiivne, st ei tohi põhjustada joogiveega kokkupuutuvate seadmete ja materjalide korrosiooni. Näitajate määramiseks tuleb kasutada rahvusvahelisi standardmeetodeid.
  Märkus 2 Anumatesse villitava gaseerimata joogivee pH väärtus võib olla väiksem kui tabelis esitatud, kuid mitte alla 4,5.
   Märkus 3 Näitajat ei ole vaja määrata, kui on määratud orgaanilise süsiniku sisaldus.
   Märkus 4 Näitajat ei uurita, kui ühisveevärki suunatava vee kogus   ööpäevas on alla 10 000 m³.
   Märkus 5 Kui joogivett võetakse pinnaveekogust, on hägususe piirväärtus pärast veetöötlust 1,0 nefelomeetrilise hägususe ühikut.
   Märkus 6  Näitajat tuleb uurida pärast joogivee ühisveevärki suunatava vee kloorimist. Jääkkloori all mõistetakse aktiivset kloori sisaldavaid ühendeid, mis on jäänud vette pärast 0,5-tunnilist kontakti kloorimiseks kasutatud klooriühenditega
   Märkus 7   Näitaja määramine on vajalik, kui joogivesi on pärit või mõjutatud pinnaveest. Clostridiumi perfringens’i esinemisel tuleb korraldada täiendav veeallika uuring teiste patogeensete mikroorganismide suhtes.
   Märkus 8  Anumatesse villitava vee puhul on ühikuks PMÜ arv/250 ml.
   Märkus 9 Uuringute sagedus on toodud määruse § 8 lõikes 11.
  Märkus 10 Efektiivdoosi kindlakstegemiseks ei pea kontrollima joogivee triitiumisisaldust või radioaktiivsust, kui muu järelevalve käigus on saadud tõendatavad tulemused, et triitiumisisaldus või väljaarvutatav kumulatiivne doos on palju väiksemad, kui parameetri väärtus. Sellisel juhul tuleb edastada nimetatud andmed Terviseametile, kes edastab tulemused Euroopa Komisjonile.
  Märkus 11 Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine toimub «Kiirgusseaduse» alusel kehtestatud korras.